Algemeen

Bruisend Hart van Hallum nog weer even in de wachtkamer

Het licht staat voor Bruisend Hart Hallum nog steeds niet op groen. De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân wacht tot komend najaar om een beslissing te nemen over financiële steun voor clustering van sportvoorzieningen in het dorp.

Hallum wil voorzieningen voor de voetballers, kaatser, zwemmers en nog veel meer mensen clusteren en uitvoering van het plan zoals dta er nu ligt. kost zo'n anderhalf miljoen euro. De projectgroep Bruisend Hart heeft al een aantal toezeggingen, onder meer van de voormalige gemeente Ferwerderadiel voor nieuwe kleedboxen voor de voetbalclub én een structurele bijdrage voor het gemeentelijk zwembad. Ook zijn er toezeggingen uit verschillende fondsen en ook aan zelfwerkzaamheid zal het niet liggen. In Hallum is inmiddels 120.000 euro bij elkaar gebracht en de werving van geld gaat in het dorp door. Toch is er een aanzienlijk tekort. 

De gemeente Noardeast wordt daarom gevraagd om een subsidie van acht ton. Probleem is echter dat bij de fusiegemeente jaarlijks een tekort dreigt van bijna 10 miljoen euro en zal dus flink moeten bezuinigen. De door Hallum gevraagde acht ton zal op de jaarrekening van de gemeente drukken, maar daar staat volgens een berekening van de projectgroep tegenover dat de structurele lasten per jaar uitkomen op ongeveer 20.000 euro en dan zijn er de eerste 10 tot 15 jaar nauwelijks of geen onderhoudskosten. Komend najaar zal bij behandeling van de begroting duidelijk worden of de gemeente hier in mee gaat. 

De PvdA diende bij behandeling van de Perspectiefnota een motie in, waarin werd gewezen op 'grote toegevoegde waarde voor de regio Hallum' en werd Bruisend Hart 'zeer ambitieus en indrukwekkend' genoemd als voorbeeld hoe inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen samen ambities en uitdagingen oppakken. De motie werd verworpen met negen stemmen vóór en 18 stemmen tegen. Alleen VVD, ELP-NEF, GBNF en Jan Jarich van der Tol van ChristenUnie steunden de PvdA.