Algemeen

In Westernijtsjerk replica van rouwbord Titia van Burmania

Zaterdag 27 juli wordt in de kerk van Westernijtsjerk een 

replica van het rouwbord van Titia van Burmania onthuld. 

Titia van Burmania was getrouwd met Binnert Heringa van Grovestins, die 17 jaar grietman van Ferwerderadeel was. Ze woonden in het destijds naast de kerk gelegen Jeppemastate. Titia overleed in 1685 op 38 -jarige leeftijd, waarna er een rouwbord werd gemaakt. Dergelijke rouwborden van adellijke personen hingen in de kerk waar de overledene begraven was. In 1798, de tijd van de Bataafse Republiek, werden afbeeldingen van wapenschilden verboden en gingen de meeste rouwborden verloren.

Het rouwbord van Titia van Burmania bleef bewaard en is nu in bezit van het Fries Museum. Het ruitvormige bord is echter in te kwetsbare staat om uitgeleend te worden. De Plaatselijke Commissie van Alde Fryske Tsjerken is verguld dat ze nu een kopie hebben kunnen laten maken. Het is een prachtige aanvulling op het verhaal van Jeppemastate en zijn bewoners, waarover een permanente expositie in één van de vertrekken in de kerk is ingericht. De beschildering van het bord is uitgevoerd door heraldiekkenner Jelle Terluin uit Beetsterzwaag met advies van restauratie- en kunstschilder Randolph Algera, die ook de belettering voor zijn rekening heeft genomen. Jelle Terluin zal bij onthulling uitleg geven over wat er te en de betekenis van de syzien is is op het rouwbord en de betekenis van de symbolen.