Algemeen

TEKORT VAN GEMEENTE VALT
2 MILJOEN EURO MEE

De gemeente Noardeast-Fryslân sluit de boeken over 2019 positiever dan verwacht. Het tekort leek bij de tussentijdse rapportage af te stevenen op 6 miljoen euro, maar door onder andere de ingezette ombuigingen in het sociaal domein is dit tekort teruggebracht naar ruim 4 miljoen.

Niet alleen de ombuigingen in het sociaal domein zijn van invloed geweest op het resultaat. Ook is er geld beschikbaar gesteld door het rijk vanuit het klimaatakkoord. Dit is in 2019 nog niet besteed, aan de gemeenteraad wordt voorgesteld dit budget mee te nemen naar 2020. Er is ook een aantal activiteiten door diverse omstandigheden niet van start gegaan of nog niet afgerond. De gelden voor DOM (Dorpsontwikkelingsmaatschappij) en de invoering van de omgevingswet zijn daar voorbeelden van. Tot slot liet ook de samenwerking tussen Noardeast-Fryslân en Dantumadiel over 2019 een positief saldo zien van ruim 120.000 euro. De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân zal de jaarrekening over 2019 op 2 juli 2020 behandelen.