Bram Buruma  

Alle eveneminten dêr't mear as 100 minsken komme, wurde skrast en dat betsjut dat dus ek de toanielútfieringen fan dit wykein yn Hallum net troch gean.

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie