Informatie Sawn Stjerren Nijs

Oplage
Sawn Stjerren Nijs verschijnt regelmatig in de oplage van 28.000 exemplaren in De Stienser.

Verschijningdata 2021*: 

woensdag 23 juni
woensdag 21 juli
woensdag 18 augustus
woensdag 8 september
woensdag 22 september
woensdag 13 oktober
woensdag 3 november
woensdag 24 november
woensdag 8 december
woensdag 29 december

* data onder voorbehoud


Verspreidingsgebied

 

Gemeente Leeuwarden:
Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Valeriuskwartier, Westeinde, Sonnenborgh, Vogelbuurt, Bonifatius, Rengerspark, Transvaalbuurt en Vossepark

Gemeente Waadhoeke:
Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Minnertsga, Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum en Bitgummole

Gemeente Noardeast-Fryslân:
Marrum, Hallum, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum, Wânswert, Hantumhuizen, Ternaard, Hantumeruitburen, Hantum, Hiaure, Holwerd, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Raard en Bornwird

Verspreiding
FRL Leeuwarden, tel. (058) 2154157

Bewijsnummers
Op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd (Druk- en zetfouten voorbehouden)

E-mail
info@sawnstjerrennijs.nl

Volg Sawn Stjerren Nijs ook op:

De Stienser Facebook