Informatie Sawn Stjerren Nijs

Oplage
Sawn Stjerren Nijs verschijnt regelmatig in de oplage van 28.000 exemplaren in De Stienser.

Verschijningdata 2020*: 

zaterdag 11 januari
zaterdag 1 februari
zaterdag 22 februari
zaterdag 7 maart
zaterdag 21 maart
zaterdag 4 april
zaterdag 25 april
zaterdag 9 mei
zaterdag 30 mei
zaterdag 20 juni
zaterdag 4 juli
zaterdag 18 juli
zaterdag 15 augustus
zaterdag 29 augustus
zaterdag 12 september
zaterdag 3 oktober
zaterdag 24 oktober
zaterdag 7 november
zaterdag 28 november
zaterdag 19 december 

* data onder voorbehoud


Verspreidingsgebied

 

Gemeente Leeuwarden:
Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Valeriuskwartier, Westeinde, Sonnenborgh, Vogelbuurt, Bonifatius, Rengerspark, Transvaalbuurt en Vossepark

Gemeente Waadhoeke:
Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Minnertsga, Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum en Bitgummole

Gemeente Noardeast-Fryslân:
Marrum, Hallum, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum, Wânswert, Hantumhuizen, Ternaard, Hantumeruitburen, Hantum, Hiaure, Holwerd, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Raard en Bornwird

Verspreiding
FRL Leeuwarden, tel. (058) 2154157

Bewijsnummers
Op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd (Druk- en zetfouten voorbehouden)

E-mail
info@sawnstjerrennijs.nl

Volg Sawn Stjerren Nijs ook op:

De Stienser Facebook