Algemeen

Zaterdag 16 november open huis van 10.00 tot 16.00 uur

Appartementen in Heephûs Marrum

Het kan in Marrum niemand ontgaan dat er heel wat gebeurt in het Heephûs. Wat ooit een tehuis voor ouden van dagen was en genoemd is naar eigenaresse Louise Heep, wordt op initiatief van Homme Tjeerdsma en zijn vrouw Wytske Cuperus uit Hallum omgetoverd tot een appartementencomplex. In het rijksmonument zijn vanaf 2020 zes seniorenappartementen te huur. Zaterdag 16 november kan iedereen het resultaat zien, want dan is het open huis.  

Het Heephûs stond jarenlang leeg, het monumentale gebouw dreigde te verpauperen en de tuin veranderde in een wildernis. Op initiatief van dorpsbelang werd onderzoek gedaan naar een nieuwe bestemming en daaruit kwam naar voren dat de voorkeur in het dorp ging naar seniorenappartementen. 

Homme Tjeerdsma koos voor in totaal zes appartementen. Twee op de begaande grond, twee op de eerste verdieping en twee op de in de zolderruimte die eigenlijk nog nooit eens in gebruik was. Belangrijk was behoud van het monumentale karakter van de buitenkant van het Heephûs, terwijl binnen op tal van plaatsen ook de historische elementen bewaard zijn. Zo werden zes moderne en ruime woongelegenheden gecreëerd, maakt Tjeerdsma duidelijk.

Voor dat het zover was dat er een plan op tafel lag en de restauratie echt kon beginnen, borrelden er tal van ideeën bij Homme en Wietske. ,,It is in hiel gepuzzel west, foar dat je safier binne as no en oan alle easken foldogge'', zegt Tjeerdsma. Hij noemt het een vorm van idealisme om hier aan te beginnen en dat wordt dan weer ingegeven door de bijzondere band die het ondernemersechtpaar heeft met het Heephûs en dan in het bijzonder van de kant van Wytske, die opgroeide in Marrum. ,,Har beppe Leentsje wie de frou fan de Fryske skriuwer Wâtse Cuperus en hat hjir yn it Heephûs wenne'', legt Tjeerdsma uit.

Een rondgang door het Heephûs van nu maakt snel duidelijk dat daar sinds de tijd van beppe Leentsje veel veranderde. Bewoners beschikken daar straks over een appartement dat aan alle eisen voldoet en zij kunnen rekenen op minimale energiekosten.

Het Heephûs werd gebouwd rond 1830 en de notarisdochter Louisa Heep schonk het huis in 1917 aan de gemeente. Het werd een tehuis voor ouden van dagen. Die voorziening werd in 1952 afgekeurd, maar het duurde tot in 1971 voordat de laatste bewoners verhuisden naar Foswert in Ferwert. Later deed het huis nog dienst als Groene Kruisgebouw en bood ook tijdelijk onderkomen aan leerlingen van de kleuter- en lagere school, voordat het in particuliere handen kwam.

Homme Tjeerdsma zag een paar jaar geleden met al zijn ervaring in grote bouwprojecten al kansen in de restauratie, maar geeft ook toe dat het eigenlijk een droom is die nu uitkomt. 

Met een eigen bouwbedrijf in Hallum, heeft Tjeerdsma heel veel mogelijkheden om er iets unieks van te maken. ,,Fierder dogge wy hjiryn sawat alles mei ûndernimmers út 'e regio en dat sorget ek foar in hiel goed gefoel.''

De restauratie begon vanwege de constructie van het Heephûs van onderen af. Aan de buitenkant moest aan de strenge eisen van Monumentenzorg worden voldaan en inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de bovenverdieping. Nog vóór het open huis zijn de appartementen voorzien van een modern keukenblok en zijn de sanitaire voorzieningen aangelegd. 

De zes huurappartementen met zo'n 85 vierkante meter woonruimte verschillen onderling, maar hebben allemaal een aparte slaapkamer en ruime badkamer. 

Doelgroep voor de appartementen zijn senioren. Daarbij staat het woongenot voorop en overal is zoveel mogelijk rekening gehouden met lichtinval en zon. 

Er is een ruime moderne lift in het huis, maar tegelijk zijn veel elementen van honderd jaar oud zichtbaar. Er is een ingang aan zowel de Lage Herenweg als de Langebuorren. 

De appartementen zijn van onder tot boven volledig rolstoeltoegankelijk en er is vloerverwarming. Zonnepanelen zorgen voor elektrisch voor de algemene voorzieningen, er is voor de appartementen een lucht-water pomp geïnstalleerd en er is geen gasmeter. Als alles klaar is, wordt de Vlaskamptuin met daarin veel stinzenplanten teruggebracht in zoveel mogelijk het oorspronkelijke ontwerp.

Initiatiefnemer en Homme Tjeerdsma bij het monumentale Heephûs in Marrum dat nu nog in de steigers staat. Begin volgend jaar kunnen daar de eerste nieuwe bewoners terecht.

 De appartementen met zo'n 85 vierkante meter woonruimte voldoen aan de eisen van deze tijd, met zonnepanelen en een lucht-water pomp, terwijl tegelijk veel oorspronkelijke elementen zichtbaar bleven. Foto's: Bram Buruma
Agenda