Algemeen

Net alle boeren en oaren dy't dêr fan ite moatte, dogge it harren oan tiid om mei trekkers yn Den Haach, Amsterdam, Ljouwert op 'e Ofslútdyk as wêr dan ek witte te litten dat sy it net iens bin mei de troch it regear foarnommen maatregels oangeande de stikstofplannen foar inbetter lânboubelied. In rûntsje troch de omjowing makket lykwols dúdlik hoe as sy dêr oer tinke...  Foto's: Bram Buruma