Algemeen

'Geen geld voor een veilig fietspad langs Doniaweg in Hallum'

Het fietspad langs de Doniaweg in Hallum is al jaren een bron van ergernis omdat het levensgevaarlijk is, te smal is en slecht onderhouden wordt. Vaak nemen fietsers nu de naastgelegen rijweg. Dat zorgt dan weer voor ergernis bij andere weggebuikers én ook daar weer voor gevaarlijke situaties. Het dorp vindt dat de gemeente hier toch echt iets aan moet doen, maar die heeft aangegeven dat er tot 2029 geen geld voor is.  

Het fietspad langs de Doniaweg zorgt dagelijks voor gevaarlijke situaties. Het dorp en nog veel meer gebruikers zijn de situatie beu, maar de gemeente heeft geen geld om er eindelijk echt iets aan te doen. Foto: Bram Buruma

Het verhaal is bekend, het fietspad is volgens wettelijke normen te smal, de bestrating verzakt voortdurend, de oversteek en uitritten bij bedrijven zijn levensgevaarlijk en er zijn stukken die verraderlijk schuin aflopen. 

Dorpsbelang Hallum is zeer teleurgesteld dat de gemeente de aanpak nu weer voor zich uit schuift, zegt voorzitter Sieta van der Woude. ,,Fanút de polityk krigen wy begjin novimber alle stipe. Fia fia fernamen wy dat de oanfraach foar subsydzje yntsjinne wie en krigen de yndruk dat it wol goed siet, mar dat blykt dus net it gefal.’’

Toezegging
Hallum kreeg in 2019 van de gemeente de toezegging dat het fietspad aangepakt zou worden, maar de situatie is al jaren niet verbeterd, zodat steeds meer fietsers nu gebruikmaken van de naastgelegen rijbaan. 

De gemeente kondigde vorig jaar aan dat het smalle fietspad verplicht blijft voor fietsers en dat bromfietsers op de rijbaan mogen. Dorpsbelang wil echter dat de gemeente voor een veilige en duurzame situatie zorgt, in plaats van fietsers te verplichten dit fietspad te gebruiken. De gemeente stelt nu dat het realiseren van een fietspad dat voldoet aan alle richtlijnen een kostbare zaak is en groot onderhoud gepland staat in 2029. ‘In de periode daarvoor wordt bepaald of aanvullende budget beschikbaar wordt gesteld voor de eventuele verbreding van het fietspad’ stelt  het college. De gemeente heeft geen subsidie voor de Doniaweg aangevraagd ‘omdat andere wegvakken in de gemeente een hogere urgentie hebben ten aanzien van de verkeersveiligheid.’ daarom heeft de gemeente in kader van FietsImpuls wel een bijdrage aangevraagd voor een ovonde bij Burdaard, de Hearrewei in Marrum en de door de kinderburgemeester routes Foarwei Kollumerzwaag en de Hearrewei in Anjum. 

Richtlijnen
Dorpsbelang Hallum blijft er bij dat het fietspad langs de Doniaweg eerder aangepakt moet worden en aanpast wordt volgens de geldende richtlijnen voor verplichte fietspaden. Van der Woude: ,,As doarpsbelang sille wy ús no beriede moatte op in mooglik ferfolch. Mar wy ferwachtsje fansels dat ek de polityk no mei fragen komme sil, want no liket it der op dat it kolleezje ús oant ein desimber ta oan it lyntsje hâlden hat.’’

Alle klachten en ergernissen zijn vooralsnog geen aanleiding voor de gemeente om de situatie voor fietsers langs de Doniaweg in Hallum aan te pakken. 

De plaatselijke werkgroep kreeg een brief waarin staat dat er nu geen geld voor is en de situatie pas in 2029 weer aan de orde komt. Hallum is teleurgesteld, want de oproep uit het dorp om het vrij liggend fietspad aan te pakken, werd in november unaniem gesteund door de gemeenteraad. De politiek drong er bij burgemeester en wethouders op aan om een provinciale bijdrage FietsImpuls aan te vragen. Dat zou kunnen beteken dat de helft van de kosten voor rekening komt van de gemeente. Het heeft niet geholpen, want het college heeft de subsidie toch maar niet aangevraagd en is zoals het er nu uitziet ook niet bereid om zelf echt iets aan de situatie te doen.

De fractie S!N neemt geen genoegen met het standpunt van burgemeester en wethouders en heeft inmiddels een motie ingedien om het fietspad eerder aan te pakken. door een meerderheid van de raad ondersteund. Alleen de VVD-fractie stemde tegen. Wethouder Berends heeft laten weten dat hij zal aangeven wat het naar voren halen van de planning betekent voor andere fietspaden en wegen in deze gemeente. Het onderhoud daarvan zal in de planning dan naar achteren schuiven. Ook Berends weet dat het fietspad langs de Doniaweg eigenlijk te dicht bij de sloot ligt, waardoor eerder verzakking optreedt. Voor S!N is dit extra reden om de aanpak van het fietspad naar voren te halen. Dit spaart tot 2029 immers veel tussentijds onderhoud uit ten gevolge van die verzakkingen.