Algemeen

Bruisend Hart rint it risiko oerryp te wurden en begjint dan te rotsjen!

Hallum als stevige westflank van Noardeast

Hallum wil voorzieningen voor de voetballers, kaatser, zwemmers en nog veel meer mensen clusteren en daar is veel geld voor nodig. De mensen achter het plan Bruisend Hart wachten al heel lang op een bijdrage van de gemeente. Vorige week werd in Kollum in de raadsvergadering duidelijk gemaakt dat de gemeente moet opschieten, omdat het anders te laat is. 

In Hallum zijn op dit moment zo'n 400 mensen betrokken bij de onderdelen van het plan Bruisend Hart. Mensen die uit loyaliteit en vanuit verantwoordelijkheidsgevoel op vrijwillige basis de handen uit de mouwen steken om het dorp Leefbaar, vitaal te houden. Het is tijd dat de gemeente het belang daarvan inziet en nu geld beschikbaar stelt voor clustering van voorzieningen van de voetballers, kaatsers en het zwembad. Voorzieningen die belangrijk zijn voor het hele dorp én de regio. Siebe Post hield dat de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân vorige week voor en waarschuwde dat de houdbaarheidsdatum van dit mooie plan in zich komt. Post zei dat Hallum uiterlijk eind juli wil weten waar iedereen aan toe is. ,,It plan Bruisend Hart is kompleet en it plan is ryp. Mar it plan rint it risiko oerryp te wurden en begjint dan te rotsjen! Yn dat gefal ferfalt it plan en dan is der sprake fan in miste kâns. Dan wurdt it foar alle belutsen partijen in 'bliedend hert', aldus Post. ,,Wy bin no fiif jier ûnderweis en wolle en moatte no it gefoel ha dat wy serieus nommen wurde.''

De projectgroep Bruisend Hart wordt gedragen door de stichting Beheer Sportaccommodatie, het zwembad, voetbalclub Wykels Hallum, kaatsvereniging, de ondernemersclub en dorpsbelang. Een gloednieuwe voorziening moet nu en in de toekomst bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp en ook de regio. Dat zal zo'n anderhalf miljoen euro kosten. De gemeente Noardeast wordt gevraagd om een subsidie van acht ton. De projectgroep heeft inmiddels wel toezeggingen, onder meer van de voormalige gemeente Ferwerderadiel voor nieuwe kleedboxen voor de voetbalclub én een structurele bijdrage voor het gemeentelijk zwembad. Ook zijn er toezeggingen uit verschillende fondsen en ook aan zelfwerkzaamheid zal het niet liggen. In Hallum is inmiddels 120.000 euro bij elkaar gebracht en de werving van geld gaat in het dorp onverminderd door. Toch is er een aanzienlijk tekort. Het is volgens de projectgroep een gezamenlijke opdracht voor Hallum en de gemeente om met namen de vrijwilligers enthousiast te houden en te binden. De kracht van de huidige samenleving zit in de vrijwilligers, we kunnen er niet meer zonder, maakte Siebe Post duidelijk, maar het is volgens hem ook een punt van zorg, als het zover komt dat vrijwilligers afhaken. Afhaken van vrijwilligers zal schade toebrengen aan de leefbaarheid en dát zal de gemeente extra geld kosten, omdat dan veel taken (weer) voor rekening van de gemeente komen, waarschuwde Post. ,,Dit is net in prestiizjeprojekt. Dit plan soarget foar in stevige westflank fan dizze gemeente.'' 

Het is volgens de projectgroep hoogste tijd dat gemeente en Hallum een gezamenlijke inspanning doen en ook gezamenlijk investeren. Niets doen is volgens Post geen optie. De bestaande voorzieningen opknappen is 'griemerij' en zal duurder uitpakken voor de gemeente, waarschuwde Post richting gemeenteraad: ,,Dus kies mei lef en kies fanút perspekyf. Net langer útstelle, mar trochpakke!''
Wie eigenaar in de toekomst eigenaar wordt van de verschillende voorzieningen, lijkt een ingewikkelde constructie. Het zwembad is van de gemeente, de sportvelden en de kleedkamers zijn van de gemeente, terwijl het beheer daarvan is onderbracht in een stichting Beheer Sportaccommodatie. De voetbalkantine is van Wykels Hallum.

De door Hallum gevraagde acht ton zal op de jaarrekening van de gemeente drukken, maar daar staat volgens een berekening van de projectgroep tegenover dat de structurele lasten per jaar uitkomen op ongeveer 20.000 euro. Post wees er op dat er dan de eerste 10 tot 15 jaar nauwelijks of geen onderhoudskosten.

De politieke partijen reageerden eigenlijk allemaal positief op het verhaal dat Siebe Post naar voren bracht en dat werd met groot applaus van de grote groep Hallumers in de raadszaal ontvangen. Digna Ferwerda-Havenga (VVD) en Gryte Schaafstal (PvdA) noemden Hallum een voorbeeld voor andere dorpen, de fractie van Johan Talsma (ELP) vond dat als de gemeente achter Holwerd aan Zee staat, dan geldt dat volgens hem ook Hallum als 'tagongongspoarte fan Noardeast'. Gemeentebelangen roemde de inzet van vrijwilligers en de ChristenUnie ziet Bruisend graag als een pilotproject. Donderdag 4 juli buigt de gemeenteraad zich er over.