Algemeen

'Geduld van Wânswert is zwaar op de proef gesteld...'

LICHT OP GROEN VOOR RONDWEG WANSWERT

Het college van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft besloten de gemeenteraad een voorkeursvariant voor te leggen voor een rondweg om Wânswert. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een principebesluit te nemen voor de realisatie van het middelste deel van de hoofdroute tussen de N357 (Ljouwerterdyk) en de N361 (Lauwersseewei). Het college beschouwt de gekozen variant als het meest duurzame en veilige tracé.

De gemeenteraad beslist vóór de zomer, bij de behandeling van de perspectiefnota over het toewijzen van het benodigde budget. Wethouder Theo Berends geeft aan dat het geduld van Wânswert zwaar op de proef is gesteld: ,,Na zoveel jaren onzekerheid is het dorp en haar nabije omgeving toe aan duidelijkheid en rust. We zorgen voor een passende oplossing die de verkeersdruk wegneemt en de verkeersveiligheid vergroot. De betere doorstroming van verkeer is ook een plus voor de regio.” 

Veilige en duurzame route
Het college van Noardeast-Fryslân heeft onderzoek laten doen naar nieuwe wegverbindingen tussen Burdaard, Wânswert en Marrum (Ljouwerterdyk en Lauwersseewei). Belangrijke voorwaarden daarbij waren: het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid, bundelen van verkeersstromen en het scheiden van de verkeersdeelnemers. Er is veel (groot) verkeer en het intensieve gebruik van de huidige wegen heeft een negatief effect op de leefbaarheid. De wegen zijn daarvoor namelijk niet geschikt. Het college heeft gekozen voor een route en variant die voldoet aan eerdergenoemde voorwaarden. Een duurzame en veilige route. Er komen daarmee oplossingen voor ongewenste en onveilige verkeerssituaties. Er kan begonnen worden met de rondweg Wânswert.

Belangrijke schakel 
Het college wil dit tracé aan de noordoostkant van Wânswert aanleggen. Daarmee wordt een langgekoesterde wens vanuit het dorp en de omgeving, het knelpunt van de hoge verkeersintensiteit op de doorgaande weg door het dorp, opgelost.. De gemeente is nog in gesprek met grondeigenaren. Het tracé kan daarom op detailniveau nog veranderen.
Het college wil de komende jaren (co) financiering vinden voor de realisatie van de andere delen van de hoofdroute. Deze gebiedsontsluitingsweg loopt tussen N361 (Lauwersseewei) voorbij Burdaard en de Ljouwerterdyk bij Marrum. Om deze gebiedsontsluitingsweg goed te laten functioneren is het aanpakken van de overige delen ook noodzakelijk. De weg verbetert daarmee de verkeersstructuur in het gebied. Het autoverkeer wordt bebundeld op de nieuwe hoofdroute. Door deze nieuwe hoofdroute neemt het verkeer op de andere wegen in het gebied af. Fietsers en ander verkeer wordt van elkaar gescheiden. De leefbaarheid en verkeersveiligheid worden daarmee verbeterd. Deze oplossing gaat uit van een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/ uur.