Algemeen

Tonieljûnen yn Blije útsteld

Op freed 17 en sneon 18 jannewaris soe yn Blije it toanielstik "Wat in figueren" opfierd wurde. Troch omstannichheden is dit útsteld en gean de foarstellingen op dizze jûnen  NET troch!

Sadra't der nije data binne, sil dit trochjûn wurde.