Algemeen

Zes ton voor Bruisend Hart van Hallum

De gemeente Noardeast-Fryslân komt met een sluitende meerjarenbegroting met ruimte voor nieuw beleid en een ontwikkelfonds. Dit fonds wordt gevuld met een groot deel van de 16,4 miljoen euro die verkoop van de Eneco-aandelenoplevert. Met dit fonds kunnen forse investeringen worden gedaan in projecten zoals Bruisend Hart in Hallum en Holwerd aan Zee.

Door financiële meevallers en flinke aanpassingen in het sociaal domein is het tekort, waarvan bij de gemeente Noardeast-Fryslân aanvankelijk sprake was, omgebogen worden naar een overschot. Met een aanzienlijke algemene reserve is er nu ook ruimte voor nieuwe investeringen.

Om belangrijke projecten uit te kunnen voeren die langdurig en positief bijdragen aan de economie en leefbaarheid van de gemeente, stellen burgemeester en wethouders voor een ontwikkelfonds in te stellen. Dit fonds wordt gevuld met een groot deel van de opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen, een bedrag van 16,4 miljoen euro. Met dit fonds kunnen investeringen worden gedaan in projecten zoals Bruisend Hart in Hallum, waarin sportverenigingen en het zwembadbestuur de handen ineen hebben geslagen om een gezamenlijke kantine en nieuwe multi-inzetbare kleedaccommodatie te realiseren. Dit kost bijna anderhalf miljoen euro. De projectgroep bracht een groot deel van het geld al bijeen door bijdragen uit fondsen en er lag voor een nieuwe kleedgeklegenheid van de voetbalclub ook al een toezegging van de voormalige gemeente Ferwerderadiel. Hallum gaat er vanuit dat de gemeente Noardeast nu voor het totale project zes ton bijdraagt.

De gemeente ziet verder ook financiële ruimte voor onder meer vijf miljoen euro in Holwerd aan Zee en fietspaden langs de Waddenzee. Daarnaast is er op verschillende plaatsen ruimte voor dorpsontwikkeling en voorzieningen.

 Daar staan tegenover structurele ombuigingen in het sociaal domein. De gemeente heeft, net als andere gemeenten in Nederland, sinds vorig jaar te maken met een sterke toename van de kosten binnen het sociaal domein. Dat komt vooral door stijgende kosten voor de Jeugdzorg. Ook stijgt het aantal aanvragen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dat komt onder meer doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen met hulp en aanpassingen.

De gemeenteraad vindt dat deze ombuigingen niet ten koste gaan van de zorg aan inwoners. Kostenbesparingen wil Noardeast dan ook realiseren door zaken anders en slimmer te doen. In bijvoorbeeld de jeugdzorg worden kosten teruggedrongen door kritisch te kijken naar de contracten met zorgaanbieders. Ook wordt ingezet op het voorkomen en verminderen van dure zorgtrajecten. Om dat te bereiken wil de gemeente onder andere meer samenwerken met scholen en huisartsen.

Naast het sociaal domein stelt het college voor om de komende jaren ook ruim een miljoen in de eigen organisatie te bezuinigen.

Wethouder Theo Berends (ChristenUnie) begrijpt dat het voor inwoners lastig te rijmen is dat er geïnvesteerd wordt terwijl er tekorten zijn in het Sociaal Domein. ,,Om zorg en ondersteuning in onze gemeente bereikbaar èn betaalbaar te houden is ingrijpen noodzakelijk. Tegelijkertijd is investeren in economische versterking van de gemeente net zo belangrijk om in de toekomst te zorgen voor werk, ondernemerschap en leefbaarheid in onze mooie regio.”

Op donderdag 30 oktober kan de gemeenteraad reageren op de begroting en een week later vallen de beslissingen λ